Amos 2

1. Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Moabului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că a ars, a ars până le-a făcut var, oasele împăratului Edomului,
2. de aceea voi trimite foc în Moab și va mistui palatele Cheriotului, și Moabul va pieri în mijlocul zarvei, în mijlocul strigătelor de război și al sunetului trâmbiței.
3. Voi nimici cu desăvârșire pe judecător din mijlocul lui și voi ucide pe toate căpeteniile lui împreună cu el”, zice Domnul.
Împotriva lui Iuda
4. Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale lui Iuda, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au nesocotit Legea Domnului și n-au păzit poruncile Lui, ci s-au lăsat duși în rătăcire de idolii cei mincinoși după care au umblat și părinții lor,
5. de aceea voi trimite foc în Iuda și va mistui palatele Ierusalimului.”
Împotriva lui Israel
6. Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au vândut pe cel neprihănit pe bani și pe sărac pe o pereche de încălțăminte.
7. Ei doresc să vadă țărâna pământului pe capul celor sărmani și calcă în picioare dreptul celor nenorociți. Fiul și tatăl se duc la aceeași fată, ca să pângărească Numele Meu cel sfânt.
8. Se întind lângă fiecare altar pe haine luate ca zălog și beau în casa dumnezeilor lor amenda celor osândiți de ei.
9. Și totuși Eu am nimicit dinaintea lor pe amoriți, care erau cât cedrii de înalți și tari ca stejarii; le-am nimicit roadele din vârf până în rădăcini.
10. Și Eu v-am scos din țara Egiptului și v-am povățuit patruzeci de ani în pustie, ca să vă dau în stăpânire țara amoriților.
11. Am ridicat proroci dintre fiii voștri și nazirei dintre tinerii voștri. Nu este așa, copii ai lui Israel?”, zice Domnul.
12. „Iar voi ați dat nazireilor să bea vin și prorocilor le-ați poruncit: ‘Nu prorociți!’
13. Iată, vă voi stropși cum stropșește pământul carul încărcat cu snopi,
14. așa că cel iute nu va putea să fugă, iar cel tare nu se va putea sluji de tăria lui, și omul viteaz nu-și va scăpa viața.
15. Cel ce mânuiește arcul nu va putea să țină piept, cel iute de picioare nu va scăpa și călărețul nu-și va scăpa viața,
16. iar cel mai inimos dintre războinici va fugi în pielea goală în ziua aceea”, zice Domnul.

Advertisements

Amos 1

1. Cuvintele lui Amos, unul din păstorii din Tecoa, vedeniile pe care le-a avut el despre Israel, pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului de pământ.
2. El a zis: „Domnul răcnește din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim. Pășunile păstorilor jelesc și vârful Carmelului este uscat.”
Împotriva Damascului
3. Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Damascului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au treierat Galaadul cu treierătoarea de fier.
4. De aceea voi trimite foc în casa lui Hazael, care va mistui palatele lui Ben-Hadad.
5. Voi sfărâma zăvoarele Damascului și voi nimici cu desăvârșire pe locuitorii din Bicat-Aven, împreună cu cel ce ține toiagul de cârmuire în Bet-Eden, și poporul Siriei va fi dus rob la Chir”, zice Domnul.
Împotriva Gazei
6. Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Gazei, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe
toți oamenii prinși de război și i-au dat Edomului,
7. de aceea voi trimite foc în zidurile Gazei și-i va mistui palatele.
8. Voi nimici cu desăvârșire pe locuitorii din Asdod și pe cel ce ține toiagul împărătesc în Ascalon; Îmi voi întoarce mâna împotriva Ecronului și ce va mai rămâne din filisteni vor pieri”, zice Domnul Dumnezeu.
Împotriva Tirului
9. Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Tirului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toți oamenii prinși de război și i-au dat Edomului și nu s-au gândit la legământul frățesc.
10. De aceea, voi trimite foc în zidurile Tirului și-i va mistui palatele.”
Împotriva Edomului
11. Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Edomului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că a urmărit pe frații săi cu sabia, înădușindu-și mila, a dat drumul mâniei și își ținea întruna urgia.
12. De aceea voi trimite foc peste Teman și va mistui palatele Boțrei.”
Împotriva lui Amon
13. Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale copiilor lui Amon, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au spintecat pântecele femeilor însărcinate ale Galaadului, ca să-și mărească ținutul,
14. de aceea voi aprinde focul în zidurile Rabei și-i va mistui palatele în mijlocul strigătelor de război în ziua luptei și în mijlocul vijeliei în ziua furtunii.
15. Și împăratul lor va merge în robie, el și căpeteniile lui împreună cu el”, zice Domnul.

Ioel 3

1. Căci iată că, în zilele acelea și în vremurile acelea când voi aduce înapoi pe prinșii de război ai lui Iuda și ai Ierusalimului,
2. voi strânge pe toate neamurile și le voi coborî în Valea lui Iosafat. Acolo, Mă voi judeca cu ele pentru poporul Meu, pentru Israel, moștenirea Mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărțind între ele țara Mea.
3. Au tras la sorți pentru poporul Meu; au dat un flăcău pe o curvă și au vândut fata pe vin și l-au băut.
4. Ce vreți voi cu Mine, Tirule și Sidonule și toate ținuturile filistenilor? Vreți să-Mi răsplătiți vreo faptă sau să faceți ceva împotriva Mea? Iute, fără zăbavă, voi întoarce faptele voastre asupra capului vostru.
5. Mi-ați luat argintul și aurul și cele mai bune odoare ale Mele și le-ați dus în templele voastre.
6. Ați vândut pe copiii lui Iuda și ai Ierusalimului copiilor grecilor, ca să-i depărtați din țara lor.
7. Iată că îi scol în locul în care i-ați vândut și voi întoarce fapta voastră asupra capului vostru.
8. Voi vinde copiilor lui Iuda pe fiii și fiicele voastre, și ei îi vor vinde sabeenilor, un neam depărtat, căci Domnul a vorbit.”
9. Vestiți aceste lucruri printre neamuri: „Pregătiți războiul! Treziți pe viteji! Să se apropie și să se suie toți oamenii de război!
10. Fiarele plugurilor voastre prefaceți-le în săbii și cosoarele, în sulițe! Cel slab să zică: ‘Sunt tare!’”
11. Grăbiți-vă și veniți, toate neamurile de primprejur, și strângeți-vă! Acolo coboară, Doamne, pe vitejii Tăi!
12. „Să se scoale neamurile și să se suie în Valea lui Iosafat! Căci acolo voi ședea să judec toate neamurile de primprejur.
13. Puneți mâna pe seceră, căci secerișul este copt! Veniți și călcați cu picioarele, căci linurile sunt pline și tocitorile dau peste ele! Căci mare este răutatea lor!”
14. Vin grămezi-grămezi în valea judecății, căci ziua Domnului este aproape, în valea judecății.
15. Soarele și luna se întunecă și stelele își pierd strălucirea.
16. Domnul răcnește din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim de se zguduie cerurile și pământul. Dar Domnul este scăparea poporului Său și ocrotirea copiilor lui Israel.
17. „Și veți ști că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care locuiește în Sion, muntele Meu cel sfânt. Ierusalimul însă va fi sfânt și nu vor mai trece străinii prin el.
18. În vremea aceea, va picura must din munți și va curge lapte din dealuri, toate pâraiele lui Iuda vor fi pline de apă. Un izvor va ieși, de asemenea, din Casa Domnului și va uda valea Sitim.
19. Egiptul va ajunge pustiu, Edomul va ajunge o pustie stearpă din pricina silniciei făcute împotriva copiilor lui Iuda, al căror sânge nevinovat l-au vărsat în țara lor.
20. Dar Iuda va fi veșnic locuit și Ierusalimul, din neam în neam.
21. Le voi răzbuna sângele pe care nu l-am răzbunat încă, dar Domnul va locui în Sion.”

Ioel 2

1. Sunați din trâmbiță în Sion! Sunați în gura mare pe muntele Meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării! Căci vine ziua Domnului, este aproape!
2. O zi de întuneric și negură mare, o zi de nori și de întunecime. Ca zorile dimineții se întinde peste munți un popor mare și puternic cum n-a mai fost din veac și nici în vremurile viitoare nu va mai fi.
3. Arde focul înaintea lui și pâlpâie flacăra după el. Înaintea lui, țara era ca o grădină a Edenului și, după el, este un pustiu sterp; nimic nu-i scapă.
4. Parcă sunt niște cai și aleargă ca niște călăreți.
5. Vin huruind ca niște care pe munți și pârâie ca o flacără de foc când mistuie miriștea; par o puternică oștire gata de luptă.
6. Tremură popoarele înaintea lor și toate fețele îngălbenesc.
7. Aleargă ca niște războinici, se suie pe ziduri ca niște războinici, fiecare își vede de drumul lui și nu se abate din cărarea lui.
8. Nu se împing unii pe alții, fiecare ține șirul, se năpustesc prin săgeți și nu se opresc din mers.
9. Se răspândesc în cetate, aleargă pe ziduri, se suie pe case și intră pe ferestre ca un hoț.
10. Înaintea lor se cutremură pământul, se zguduie cerurile, soarele și luna se întunecă și stelele își pierd lumina.
11. Domnul face să tune glasul Lui înaintea oștirii Sale, căci tabăra Lui este foarte mare și cel ce împlinește cuvântul este puternic. Dar mare este ziua Domnului și foarte înfricoșată. Cine o poate suferi?
12. „Dar chiar acum”, zice Domnul, „întoarceți-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet!”
13. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru! Căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și-I pare rău de relele pe care le trimite.
14. Cine știe dacă nu Se va întoarce și nu Se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa după El o binecuvântare, daruri de mâncare și jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru?
15. Sunați cu trâmbița în Sion! Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare!
16. Strângeți poporul, țineți o adunare sfântă! Aduceți pe bătrâni, strângeți copiii și chiar pruncii de la țâță! Să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei!
17. Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică: „Doamne, îndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară moștenirea Ta, n-o face de batjocura popoarelor! Pentru ce să se zică printre neamuri: ‘Unde este Dumnezeul lor?’”
Făgăduințe
18. Domnul a fost plin de râvnă pentru țara Lui și S-a îndurat de poporul Său.
19. Domnul a răspuns și a zis poporului Său: „Iată, vă trimit grâu, must și untdelemn proaspăt, ca să vă săturați de ele, și nu vă voi mai face de ocară între neamuri.
20. Voi depărta de la voi pe vrăjmașul de la miazănoapte, îl voi izgoni spre un pământ fără apă și pustiu, îi voi împinge partea dinainte a oștirii lui în marea de răsărit și coada oștirii, în marea de apus, iar duhoarea lui se va ridica în sus și mirosul lui de putregai se va înălța în văzduh, căci s-a crezut grozav.”
21. Nu te teme, pământule, ci bucură-te și veselește-te, căci Domnul face lucruri mari!
22. Nu vă temeți, fiare de pe câmp, căci islazurile pustiei iarăși vor înverzi, pomii își vor da roadele, smochinul și vița își vor da rodul lor!
23. Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și târzie, ca odinioară.
24. Ariile se vor umple de grâu, vor geme tocitoarele și teascurile de must și de untdelemn.
25. „Vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele arbeh, ielec, hasil și gazam, oștirea Mea cea mare pe care am trimis-o împotriva voastră.
26. Veți mânca și vă veți sătura și veți lăuda Numele Domnului Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi, și poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară!
27. Și veți ști că Eu sunt în mijlocul lui Israel, că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și nu este altul afară de Mine. Și poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară.
28. După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii.
29. Chiar și peste robi și peste roabe voi turna Duhul Meu în zilele acelea.
30. Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ: sânge, foc și stâlpi de fum;
31. soarele se va preface în întuneric și luna, în sânge înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată.
32. Atunci, oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, și între cei rămași pe care-i va chema Domnul.

Ioel 1

1. Cuvântul Domnului care a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuel:
2. Ascultați lucrul acesta, bătrâni! Și luați seama, toți locuitorii țării! S-a întâmplat așa ceva pe vremea voastră sau pe vremea părinților voștri?
3. Povestiți copiilor voștri despre lucrul acesta și copiii voștri să povestească copiilor lor, iar copiii lor să povestească neamului de oameni care va urma!
4. Ce a lăsat nemâncat lăcusta gazam a mâncat lăcusta arbeh, ce a lăsat lăcusta arbeh a mâncat lăcusta ielec, ce a lăsat lăcusta ielec a mâncat lăcusta hasil.
5. Treziți-vă, bețivilor, și plângeți! Văitați-vă, toți cei ce beți vin, căci vi s-a luat mustul de la gură!
6. Căci în țara mea a năvălit un popor puternic și fără număr, cu dinți de leu și măsele de leoaică.
7. Mi-a pustiit via; mi-a făcut bucăți smochinul, l-a jupuit de coajă și l-a trântit jos; mlădițele de viță au ajuns albe.
8. Bocește-te ca fecioara încinsă cu un sac după bărbatul tinereții ei!
9. Au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură din Casa Domnului; preoții, slujitorii Domnului, jelesc.
10. Câmpia este pustiită, pământul, întristat, căci grâul este nimicit, mustul a secat, untdelemnul nu mai este.
11. Înmărmuriți, plugari, văitați-vă, vieri, din pricina grâului și a orzului, căci bucatele de pe câmp sunt pierdute!
12. Via este prăpădită, smochinul este veștejit, rodiul, finicul, mărul, toți pomii de pe câmp s-au uscat… Și s-a dus bucuria de la copiii oamenilor!
13. Încingeți-vă, preoți, și plângeți! Bociți-vă, slujitori ai altarului; veniți și petreceți noaptea îmbrăcați cu saci, slujitori ai Dumnezeului meu! Căci au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură din Casa Dumnezeului vostru.
14. Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare; strângeți pe bătrâni, pe toți locuitorii țării, în Casa Domnului
Dumnezeului vostru și strigați către Domnul!
15. „Vai! ce zi!” Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic.
16. Nu s-a prăpădit hrana sub ochii noștri? Și n-au pierit bucuria și veselia din Casa Dumnezeului nostru?
17. S-au uscat semințele sub bulgări; grânarele stau goale, hambarele sunt stricate, căci s-a stricat semănătura!
18. Cum gem vitele! Cirezile de boi umblă buimace, căci nu mai au pășune; chiar și turmele de oi suferă!
19. Către Tine, Doamne, strig, căci a mâncat focul islazurile pustiei și para focului a pârlit toți copacii de pe câmp!
20. Chiar și fiarele câmpului se îndreaptă doritoare către Tine, căci au secat pâraiele și a mâncat focul islazurile pustiei.

Osea 13

1. Când vorbea, Efraim răspândea groaza în Israel. Dar cum a păcătuit cu Baal, a murit.
2. Și acum ei păcătuiesc întruna, își fac chipuri turnate din argintul lor, idoli născociți de ei, lucrare făcută de meșteri. Acestora le vorbesc ei și, jertfind oameni, sărută viței!
3. De aceea vor fi ca norul de dimineață, ca roua care trece repede, ca pleava suflată de vânt din arie, ca fumul care iese din horn.
4. „Dar Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, din țara Egiptului încoace. Tu cunoști că nu este alt Dumnezeu afară de Mine și nu este alt Mântuitor afară de Mine.
5. Eu te-am cunoscut în pustie, într-un pământ fără apă.
6. Dar, când au dat de pășune, s-au săturat și, când s-au săturat, inima li s-a umflat de mândrie, de aceea M-au uitat.
7. Eu M-am făcut ca un leu pentru ei și-i pândesc ca un pardos pe drum.
8. Mă năpustesc asupra lor ca o ursoaică lipsită de puii ei, le sfâșii învelișul inimii, îi înghit pe dată ca un leu și fiarele câmpului îi vor face bucăți.
9. Pieirea ta, Israele, este că ai fost împotriva Mea, împotriva Celui ce te putea ajuta.
10. Unde este împăratul tău ca să te scape în toate cetățile tale? Unde sunt judecătorii tăi despre care ziceai: ‘Dă-mi un împărat și domni’?
11. Ți-am dat un împărat în mânia Mea și ți-l iau în urgia Mea!
12. Nelegiuirea lui Efraim este strânsă, păcatul lui este păstrat.
13. Îl vor apuca durerile nașterii; este un copil neînțelept, căci nu poate să nască la vremea sorocită!
14. Îi voi răscumpăra din mâna Locuinței morților, îi voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde îți este ciuma? Locuință a morților, unde îți este nimicirea? Căința este ascunsă de privirile Mele!”
15. Oricât de roditor ar fi Efraim în mijlocul fraților săi, tot va veni vântul de răsărit, se va stârni din pustie un vânt al Domnului, îi va usca izvoarele și-i va seca fântânile; va jefui vistieria de toate vasele ei de preț.
16. Samaria este pedepsită pentru că s-a răzvrătit împotriva Dumnezeului ei. Vor cădea uciși de sabie; pruncii lor vor fi zdrobiți și vor spinteca pântecele femeilor lor însărcinate.

Osea 12

1. Lui Efraim îi place vântul și aleargă după vântul de răsărit; zilnic mărește minciuna și înșelătoria; face legământ cu Asiria și duce untdelemn în Egipt.
2. Domnul este în ceartă și cu Iuda și va pedepsi pe Iacov după purtarea lui; îi va răsplăti după faptele lui.
3. Încă din pântecele mamei a apucat Iacov pe frate-său de călcâi și, în puterea lui, s-a luptat cu Dumnezeu.
4. S-a luptat cu îngerul și a fost biruitor, a plâns și s-a rugat de el. Iacov l-a întâlnit la Betel și acolo ne-a vorbit Dumnezeu.
5. Domnul este Dumnezeul oștirilor; Numele Lui este Domnul.
6. Tu dar întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea și iubirea și nădăjduiește totdeauna în Dumnezeul tău.
7. Efraim este un negustor care are în mână o cumpănă mincinoasă. Îi place să înșele.
8. Și Efraim zice: ‘Cu adevărat, m-am îmbogățit, am făcut avere și, în toată munca mea, nu mi s-ar putea găsi nicio nelegiuire care să fie un păcat.’
9. Și totuși Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, din țara Egiptului și până acum; Eu te voi face să locuiești iarăși în corturi ca în zilele de sărbătoare!
10. Eu am vorbit prorocilor, am dat o mulțime de vedenii și am spus pilde prin proroci.”
11. Dacă Galaadul s-a dedat la slujba idolilor, galaadiții vor fi nimiciți negreșit. Ei jertfesc boi în Ghilgal, de aceea altarele lor vor ajunge niște mormane de pietre pe brazdele câmpiilor.
12. Iacov a fugit odinioară în câmpia Aram, Israel a slujit pentru o femeie și pentru o femeie a păzit turmele.
13. Dar printr-un proroc a scos Domnul pe Israel din Egipt și printr-un proroc a fost păzit Israel.
14. Efraim a mâniat rău pe Domnul, dar Domnul său va arunca asupra lui sângele pe care l-a vărsat și-i va răsplăti ocara pe care I-a făcut-o.