Capitolul 3 — Consecinţele răzvrătirii

În mijlocul grădinii, lângă pomul vieţii, se afla pomul cunoştinţei binelui şi răului. Dumnezeu a destinat în mod special acest pom să fie angajamentul primilor noştri părinţi de ascultare, credinţă şi dragoste faţă de El. Domnul le-a poruncit să nu mănânce din el şi nici să nu-l atingă, ca să nu moară. Le-a spus că pot mânca după plăcere din toţi pomii din grădină, cu excepţia unuia din care, dacă vor mânca, vor muri negreşit.
Când Adam şi Eva au fost aşezaţi în frumoasa grădină aveau tot ce-şi puteau dori pentru fericirea lor. Dar, înainte de a le fi oferită siguranţa veşnică, Dumnezeu, în orânduirea Lui atotînţeleaptă, a ales să le testeze loialitatea. Ei aveau să se bucure de favoarea Lui şi să converseze cu El. Totuşi, El nu a aşezat răul în locuri inaccesibile pentru ei. Lui Satana i s-a permis să-i ispitească. Dacă suportau încercarea, aveau să se bucure veşnic de favoarea lui Dumnezeu şi a îngerilor cereşti.
Satana a rămas uimit de noua lui condiţie. Fericirea l-a părăsit. Se uita la îngerii care odată erau atât de fericiţi cu el, dar care au fost alungaţi din cer împreună cu el. Înainte de căderea lor, nici o umbră de nemulţumire nu le păta fericirea. Acum totul părea schimbat. Feţe ce reflectaseră chipul Făcătorului lor erau acum întunecate şi deznădăjduite. Între ei era ceartă, neînţelegere şi amare acuzaţii reciproce. Înainte de răzvrătirea lor, aceste lucruri fuseseră necunoscute în ceruri. Satana vedea acum rezultatele teribile ale răzvrătirii sale. S-a înfiorat şi s-a temut să privească viitorul şi să se gândească la sfârşitul acestor lucruri.
Soseşte ceasul voioaselor cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu şi a Fiului Său prea iubit. Satana era cel care conducea altădată corul. El dădea tonul, apoi întreaga oştire îngerească se unea cu el şi acordurile unei muzici glorioase răsunau în cer în cinstea lui Dumnezeu şi a iubitului Său Fiu. Dar acum, în loc de sunetele unei muzici melodioase, la urechile marelui conducător rebel ajungeau discordie şi cuvinte mânioase. Unde se află? Nu este totul un vis groaznic? Este închis afară din cer? Porţile cerului n-au să se mai deschidă niciodată ca să-l primească înăuntru? Ora de închinare se apropie, când îngeri strălucitori şi sfinţi se pleacă înaintea Tatălui. El nu se va mai uni cu ei în cântarea cerească. Nu se va mai pleca înaintea prezenţei veşnicului Dumnezeu, cu reverenţă şi teamă sfântă.
Dacă ar putea fi din nou curat, sincer şi credincios ar ceda cu bucurie la pretenţiile lui de autoritate. Dar era pierdut! Era dincolo de posibilitatea de a fi mântuit, din cauza răzvrătirii sale îngâmfate! Și aceasta nu era totul; îi condusese şi pe alţii la răzvrătire şi la aceeaşi condiţie de a fi pierduţi împreună cu el. Aceştia erau îngeri, care nu se gândiseră niciodată să pună sub semnul întrebării voinţa Cerului sau să refuze a asculta de Legea lui Dumnezeu, până când Satana nu le-a pus în minte aceste lucruri, prezentând înaintea lor faptul că ar putea să se bucure de un bine mai mare şi de o libertate mai înaltă şi mai slăvită. Acesta a fost argumentul fals prin care îi înşelase. Asupra lui apăsa acum o responsabilitate de care ar fi fost bucuros să se elibereze.
Aceste spirite deveniseră violente din cauza speranţelor înşelate. În loc de un bine mai mare, experimentau acum rezultatele triste ale neascultării şi nesocotirii Legii. Niciodată nu vor mai fi conduse aceste fiinţe nefericite de guvernarea blândă a Domnului Isus Hristos. Niciodată nu vor mai fi mişcaţi de dragostea profundă şi arzătoare, de pacea şi de bucuria cu care prezenţa Lui îi inspirase întotdeauna, pentru a se întoarce la El în ascultare voioasă, cu stimă şi reverenţă.

Satana caută restabilirea

Satana s-a cutremurat când şi-a privit lucrarea. Se afla singur, meditând la planurile lui trecute, prezente şi viitoare. Făptura lui puternică s-a scuturat ca din cauza furtunii. Tocmai trecea un înger din cer. El l-a chemat şi l-a rugat fierbinte să-i rânduiască o întrevedere cu Hristos. Acest lucru i-a fost acordat şi atunci el i-a spus Fiului lui Dumnezeu că se pocăia de rebeliunea lui şi că dorea să aibă din nou favoarea lui Dumnezeu. El voia să ocupe locul pe care Dumnezeu i-l stabilise mai înainte şi să se afle sub conducerea Lui înţeleaptă. Domnul Hristos a plâns durerea lui Satana, dar i-a spus ceea ce era în gândul lui Dumnezeu, că el nu mai putea fi primit în cer niciodată. Cerul nu trebuie pus în primejdie. Dacă el ar fi primit înapoi, întreg cerul ar fi mânjit, deoarece păcatul şi răzvrătirea au început cu el. Seminţele rebeliunii se aflau încă în el. Nu avea nici o scuză pentru răzvrătirea lui; şi nu se distrusese numai pe sine fără speranţă de reabilitare, ci şi oştiri de îngeri care ar fi fost fericiţi în cer, dacă ar fi rămas statornici. Legea lui Dumnezeu putea condamna, dar nu putea ierta.
El nu se căia de răzvrătirea lui pentru că vedea bunătatea lui Dumnezeu de care abuzase. Nu era posibil ca dragostea lui faţă de Dumnezeu să fi crescut atât de mult de la căderea lui încât să-l conducă la supunere de bună voie şi la ascultare voioasă de Legea Sa, pe care o dispreţuise. Cauzele întristării lui erau nefericirea pe care o simţea din cauza pierderii luminii plăcute a cerului, simţământul vinovăţiei care-l apăsa şi dezamăgirea datorată neîmplinirii aşteptărilor lui. A fi comandant în afara cerului era cu totul diferit decât a avea această onoare în cer. Pierderea tuturor privilegiilor cerului părea prea greu de suportat. El dorea să le recâştige.
Această mare schimbare de poziţie nu îi crescuse dragostea faţă de Dumnezeu, nici faţă de Legea Lui înţeleaptă şi dreaptă. Când Satana s-a convins pe deplin că nu mai exista nici o posibilitate pentru reaşezarea lui în graţia divină, şi-a manifestat răutatea cu o ură şi mai mare şi cu o vehemenţă aprinsă.
Dumnezeu ştia că o răzvrătire aşa de hotărâtă nu va rămâne inactivă. Satana avea să inventeze mijloace pentru a-i necăji pe îngerii cereşti şi a arăta dispreţ faţă de autoritatea Sa. Pentru că nu putea obţine acces pe porţile cerului, avea să stea chiar la intrare, să-i tachineze pe îngeri şi să caute ceartă cu ei când intrau şi ieşeau. Avea să caute să distrugă fericirea lui Adam şi a Evei. Se va strădui să-i incite la revoltă, ştiind că aceasta ar produce durere în cer.

Complotul împotriva familiei omeneşti

Îngerii care îl urmaseră pe Satana îl căutau, iar el s-a ridicat şi, luându-şi o privire sfidătoare, i-a informat cu privire la planurile lui de a-l smulge pe nobilul Adam şi pe tovarăşa lui, Eva, din mâna lui Dumnezeu. Dacă i-ar putea ademeni cumva la neascultare, Dumnezeu ar asigura vreun mijloc prin care ei să poată fi iertaţi, iar atunci ar fi drept ca şi Satana şi îngerii lui să aibă parte de harul lui Dumnezeu. Dacă acest lucru nu se va realiza, ei s-ar putea uni cu Adam şi Eva, deoarece odată ce aceştia ar călca Legea lui Dumnezeu, ar fi obiectele mâniei lui Dumnezeu, ca şi ei. Nelegiuirea i-ar plasa şi pe Adam şi Eva într-o stare de rebeliune, iar Satana şi îngerii lui s-ar putea uni cu ei, ar lua în stăpânire grădina Edenului şi ar păstra-o ca pe căminul lor. Ei credeau că, dacă ar putea obţine acces la pomul vieţii din mijlocul grădinii, tăria lor ar fi egală cu cea a îngerilor sfinţi şi nici chiar Dumnezeu nu i-ar putea alunga.
Satana s-a consultat cu îngerii lui răi. Nu toţi s-au unit deodată pentru a se angaja în această lucrare riscantă şi teribilă. El le-a spus că nu-i va încredinţa nici unuia din ei săvârşirea acestei lucrări, deoarece credea că numai el are suficientă înţelepciune ca să ducă la îndeplinire o iniţiativă aşa de importantă. Dorea ca ei să se gândească la acest lucru, în timp ce el avea să se retragă să-şi completeze planurile. Satana a încercat să-i facă să creadă că aceasta era singura şi ultima lor speranţă. Dacă eşuau aici, toate planurile lor de a recâştiga şi stăpâni cerul sau o parte din creaţiunea lui Dumnezeu erau fără speranţă.
Satana s-a dus să-şi definitiveze planurile care să producă în modul cel mai sigur căderea lui Adam şi a Evei. Se temea că scopurile i-ar putea fi zădărnicite chiar dacă ar avea succes în a-i conduce pe Adam şi Eva la neascultare de porunca lui Dumnezeu, pentru a deveni astfel călcători ai Legii Sale, iar el n-ar câştiga nici un bine pentru sine, cazul lui nu s-ar îmbunătăţi cu nimic; vina i-ar fi încă şi mai mare.
Satana se cutremura la gândul de a cufunda perechea sfântă şi fericită în nenorocirea şi remuşcarea pe care el însuşi le îndura. Părea într-o stare de şovăială: ba era hotărât şi ferm, ba ezita şi oscila. Îngerii lui îşi căutau conducătorul, ca să-i spună hotărârea lor. Ei voiau să se unească cu Satana în planurile lui, să poarte cu el responsabilitatea şi să fie părtaşi la consecinţe.
Satana şi-a alungat simţămintele de disperare şi slăbiciune şi, fiind conducătorul lor, s-a întărit ca să înfrunte situaţia şi să facă tot ce-i stătea în putere ca să sfideze autoritatea lui Dumnezeu şi a Fiului Său. Le-a făcut cunoscut planurile lui. Dacă ar veni cu îndrăzneală la Adam şi Eva şi s-ar plânge de Fiul iubit al lui Dumnezeu, ei nu l-ar asculta nici o clipă, ci ar fi pregătiţi pentru un asemenea atac. Dacă ar încerca să-i intimideze cu puterea lui, fiind până nu de mult un înger cu înaltă autoritate, n-ar realiza nimic. El a decis că viclenia şi înşelăciunea ar reuşi ceea ce n-ar putea să facă tăria şi forţa.

Adam şi Eva avertizaţi

Dumnezeu a adunat oştirea îngerească pentru a lua măsuri de prevenire a răului ameninţător. În sfatul cerului s-a hotărât ca îngerii să viziteze Edenul şi să-l avertizeze pe Adam că se afla în primejdie din partea vrăjmaşului. Doi îngeri s-au grăbit să-i viziteze pe primii noştri părinţi. Perechea sfântă i-a primit cu bucurie şi inocenţă, exprimându-şi mulţumirile pline de recunoştinţă faţă de Creatorul lor pentru felul în care îi înconjurase cu o aşa abundenţă a darurilor Sale. Totul era frumos şi atractiv ca să-i bucure şi toate lucrurile păreau în mod înţelept adaptate la nevoile lor. Mai presus de toate celelalte binecuvântări, însă, ei preţuiau tovărăşia Fiului lui Dumnezeu şi a îngerilor cereşti, pentru că le puteau povesti, la fiecare vizită, noile lor descoperiri despre frumuseţile naturii din plăcutul lor cămin, Edenul, şi aveau multe întrebări cu privire la lucrurile pe care nu le puteau înţelege limpede.
Cu bunăvoinţă şi dragoste, îngerii le-au dat informaţiile pe care le doreau. Le-au mai relatat şi istoria tristă a răzvrătirii şi căderii lui Satana. Atunci ei le-au dat informaţii clare cu privire la faptul că pomul cunoştinţei a fost pus în grădină pentru a fi o garanţie a ascultării şi dragostei lor faţă de Dumnezeu; că starea înaltă şi fericită a îngerilor sfinţi avea să fie păstrată cu condiţia ascultării; că şi ei se aflau în aceeaşi situaţie: puteau să asculte de Legea lui Dumnezeu şi să fie nespus de fericiţi sau s-o calce şi să-şi piardă starea înaltă şi să fie cufundaţi într-o disperare fără margini.
Ei i-au spus lui Adam şi Evei că Dumnezeu nu-i constrânge să asculte, că El nu le-a luat puterea de a merge contrar voinţei Lui; că ei erau fiinţe morale, libere să asculte sau să nu asculte. Nu era decât o singură interdicţie pe care Dumnezeu văzuse potrivit s-o aşeze asupra lor. Dacă vor călca voia lui Dumnezeu, vor muri negreşit. Îngerii le-au povestit lui Adam şi Evei cum cel mai înălţat înger, următorul în rang după Domnul Hristos, a refuzat să asculte de Legea lui Dumnezeu, pe care El o stabilise ca să guverneze fiinţele cereşti; cum răzvrătirea lui provocase război în cer; cum răzvrătiţii au fost îndepărtaţi şi fiecare înger care se unise cu el în a se îndoi de autoritatea marelui Iehova a fost alungat din cer; şi cum acest vrăjmaş căzut era acum împotrivitorul a tot ceea ce privea interesele lui Dumnezeu şi ale Fiului Său iubit.
Ei le-au spus că Satana şi-a propus să le facă rău şi că era necesar ca ei să fie în gardă, căci puteau veni în contact cu inamicul căzut; acesta, însă, nu le putea face rău cât timp ei ascultau de porunca lui Dumnezeu, căci, dacă ar fi fost necesar, toţi îngeri din cer le-ar fi venit în ajutor ca să nu-i vatăme duşmanul în vreun fel. Dacă nu ascultau, însă, de porunca lui Dumnezeu, atunci Satana ar avea putere să-i necăjească, să-i încurce şi să-i tulbure. Dacă rămâneau statornici împotriva primelor insinuări ale lui Satana, erau în tot atâta siguranţă ca şi îngerii cereşti. Dar, dacă se supuneau ispititorului, Acela care nu i-a cruţat pe îngerii înălţaţi nu i-ar fi cruţat nici pe ei. Ei trebuie să sufere pedeapsa păcatului lor deoarece Legea lui Dumnezeu este la fel de sacră ca şi El Însuşi, iar El cere ascultare fără rezerve de la toţi cei din cer şi de pe pământ.
Îngerii au avertizat-o pe Eva să nu se despartă de Adam în activitatea ei, deoarece ar putea fi adusă în contact cu acest vrăjmaş căzut. Despărţiţi ar fi fost într-o primejdie mai mare decât împreună. Îngerii i-au sfătuit să urmeze îndeaproape instrucţiunile pe care li le dăduse Dumnezeu în legătură cu pomul cunoştinţei, deoarece în ascultare desăvârşită se aflau în siguranţă şi atunci duşmanul nu avea putere să-i înşele. Dumnezeu nu i-a permis lui Satana să-i urmărească mereu cu ispite. El putea avea acces la ei numai la pomul cunoştinţei binelui şi răului.
Adam şi Eva i-au asigurat pe îngeri că nu vor călca niciodată porunca expresă a lui Dumnezeu, pentru că plăcerea lor cea mai mare era împlinirea voii Lui. Îngerii s-au unit cu Adam şi Eva în acordurile sfinte ale unei muzici armonioase, iar, pe măsură ce cântecele lor răsunau din Edenul fericit, Satana auzea sunetul melodiilor de adoraţie plină de bucurie pentru Tatăl şi Fiul. Invidia, ura şi duşmănia lui creşteau pe măsură ce asculta şi el şi-a exprimat faţă de urmaşii lui dorinţa puternică de a-i incita (pe Adam şi Eva) la neascultare şi a aduce îndată mânia lui Dumnezeu asupra lor, schimbându-le cântecele de laudă în ură şi blesteme la adresa Făcătorului lor.
Advertisements

Marcu 9

1. El le-a mai zis: „Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind cu putere.”
Schimbarea la față
2. După șase zile, Isus a luat cu El pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și i-a dus singuri de o parte pe un munte înalt. Acolo S-a schimbat la față înaintea lor.
3. Hainele Lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de o albeață pe care niciun înălbitor de pe pământ n-o poate da.
4. Ilie li s-a arătat împreună cu Moise și sta de vorbă cu Isus.
5. Petru a luat cuvântul și a zis lui Isus: „Învățătorule, este bine să stăm aici, să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie.”
6. Căci nu știa ce să zică, atât de mare spaimă îi apucase.
7. A venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultați!”
8. Îndată, ucenicii s-au uitat împrejur și n-au mai văzut pe nimeni, decât pe Isus singur cu ei.
9. Pe când se coborau de pe munte, Isus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut, până va învia Fiul omului dintre cei morți.
10. Ei au păstrat în ei lucrul acesta și se întrebau între ei ce să însemne învierea aceea dintre cei morți.
11. Ucenicii I-au pus următoarea întrebare: „Pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină întâi Ilie?”
12. El le-a răspuns: „Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile, tot așa după cum este scris despre Fiul omului că trebuie să pătimească mult și să fie defăimat.
13. Dar Eu vă spun că Ilie a și venit și ei i-au făcut ce au vrut, după cum este scris despre el.”
Vindecarea unui îndrăcit
14. Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod împrejurul lor și pe cărturari întrebându-se cu ei.
15. De îndată ce a văzut norodul pe Isus, s-a mirat și a alergat la El să I se închine.
16. El i-a întrebat: „Despre ce vă întrebați cu ei?”
17. Și un om din norod I-a răspuns: „Învățătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care este stăpânit de un duh mut.
18. Oriunde îl apucă, îl trântește la pământ. Copilul face spumă la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapăn. M-am rugat de ucenicii Tăi să scoată duhul, și n-au putut.”
19. „O, neam necredincios!”, le-a zis Isus. „Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l la Mine.”
20. L-au adus la El. Și, cum a văzut copilul pe Isus, duhul l-a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă la gură.
21. Isus a întrebat pe tatăl lui: „Câtă vreme este de când îi vine așa?” „Din copilărie”, a răspuns el.
22. „Și, de multe ori, duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar, dacă poți face ceva, fie-Ți milă de noi și ajută-ne.”
23. Isus a răspuns: „Tu zici: ‘Dacă poți.’ Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede!”
24. Îndată, tatăl copilului a strigat cu lacrimi: „Cred, Doamne! Ajută necredinței mele!”
25. Când a văzut Isus că norodul vine în fuga mare spre El, a mustrat duhul necurat și i-a zis: „Duh mut și surd, îți poruncesc să ieși din copilul acesta și să nu mai intri în el.”
26. Și duhul a ieșit, țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau: „A murit!”
27. Dar Isus l-a apucat de mână și l-a ridicat. Și el s-a sculat în picioare.
28. Când a intrat Isus în casă, ucenicii Lui L-au întrebat deoparte: „Noi de ce n-am putut să scoatem duhul acesta?”
29. „Acest soi de draci”, le-a zis El, „nu poate ieși decât prin rugăciune și post.”
Isus vestește moartea și învierea Sa
30. Au plecat de acolo și au trecut prin Galileea. Isus nu voia să știe nimeni că trece.
31. Căci învăța pe ucenicii Săi și zicea: „Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor; ei Îl vor omorî, și a treia zi după ce-L vor omorî, va învia.”
32. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea și se temeau să-L întrebe.
Cine este cel mai mare?
33. Apoi au venit la Capernaum. Când era în casă, Isus i-a întrebat: „Despre ce vorbeați unul cu altul pe drum?”
34. Dar ei tăceau, pentru că pe drum se certaseră între ei ca să știe cine este cel mai mare.
35. Atunci, Isus a șezut jos, a chemat pe cei doisprezece și le-a zis: „Dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor!”
36. Și a luat un copilaș și l-a așezat în mijlocul lor, apoi l-a luat în brațe și le-a zis:
37. „Oricine primește pe unul din acești copilași în Numele Meu Mă primește pe Mine și oricine Mă primește pe Mine nu Mă primește pe Mine, ci pe Cel ce M-a trimis pe Mine.”
Pricinile de păcătuire
38. Ioan I-a zis: „Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în Numele Tău și l-am oprit, pentru că nu venea după noi.”
39. „Nu-l opriți”, a răspuns Isus, „căci nu este nimeni care să facă minuni în Numele Meu și să Mă poată grăi de rău îndată după aceea.
40. Cine nu este împotriva noastră este pentru noi.
41. Și oricine vă va da de băut un pahar cu apă în Numele Meu, pentru că sunteți ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata.
42. Dar, dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în Mine, ar fi mai bine pentru el să i se lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare.
43. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o; este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi în gheenă, în focul care nu se stinge,
44. unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge.
45. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-l; este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop decât să ai două picioare și să fii aruncat în gheenă, în focul care nu se stinge,
46. unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge.
47. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l; este mai bine pentru tine să intri în Împărăția lui Dumnezeu numai cu un ochi, decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul gheenei,
48. unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge.
49. Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc și orice jertfă va fi sărată cu sare.
50. Sarea este bună, dar, dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi veți da înapoi puterea aceasta? Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu alții.”

Marcu 8

1. În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult norod și n-avea ce mânca, Isus a chemat pe ucenicii Săi și le-a zis:
2. „Mi-e milă de norodul acesta, căci iată că de trei zile stau lângă Mine și n-au ce mânca.
3. Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să leșine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe.”
4. Ucenicii I-au răspuns: „Cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia aici, într-un loc pustiu?”
5. „Câte pâini aveți?”, i-a întrebat Isus. „Șapte”, I-au răspuns ei.
6. Atunci a poruncit norodului să șadă pe pământ, a luat cele șapte pâini și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a frânt și le-a dat ucenicilor Săi ca să le împartă, și ei le-au împărțit norodului.
7. Mai aveau și câțiva peștișori, și Isus, după ce i-a binecuvântat, a poruncit să-i împartă și pe aceia.
8. Au mâncat și s-au săturat și au ridicat șapte coșnițe pline cu rămășițele de firimituri.
9. Erau aproape patru mii de inși. În urmă, Isus le-a dat drumul.
Aluatul fariseilor
10. Isus a intrat îndată în corabie cu ucenicii Săi și a venit în părțile Dalmanutei.
11. Fariseii au venit deodată și au început o ceartă de vorbe cu Isus. Și, ca să-L pună la încercare, I-au cerut un semn din cer.
12. Isus a suspinat adânc în duhul Său și a zis: „Pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn.”
13. Apoi i-a lăsat și a intrat iarăși în corabie, ca să treacă de cealaltă parte.
14. Ucenicii uitaseră să ia pâini; cu ei, în corabie, n-aveau decât o pâine.
15. Isus le dădea în grijă și le zicea: „Luați seama, să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod!”
16. Ucenicii se gândeau și ziceau între ei: „Fiindcă n-avem pâini.”
17. Isus a înțeles lucrul acesta și le-a zis: „Pentru ce vă gândiți că n-aveți pâini? Tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți? Aveți inima împietrită?
18. Aveți ochi și nu vedeți? Aveți urechi și nu auziți? Și nu vă aduceți aminte deloc?
19. Când am frânt cele cinci pâini la cei cinci mii de bărbați, câte coșuri pline cu firimituri ați ridicat?” „Douăsprezece”, I-au răspuns ei.
20. „Și când am frânt cele șapte pâini la cei patru mii de bărbați, câte coșnițe pline cu firimituri ați ridicat?” „Șapte”, I-au răspuns ei.
21. Și El le-a zis: „Tot nu înțelegeți?”
Vindecarea unui orb la Betsaida
22. Au venit la Betsaida; au adus la Isus un orb și L-au rugat să Se atingă de el.
23. Isus a luat pe orb de mână și l-a scos din sat, apoi i-a pus scuipat pe ochi, Și-a pus mâinile peste el și l-a întrebat: „Vezi ceva?”
24. El s-a uitat și a zis: „Văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci.”
25. Isus i-a pus din nou mâinile pe ochi; i-a spus să se uite țintă și, când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit.
26. Atunci, Isus l-a trimis acasă și i-a zis: „Să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat.”
Mărturisirea lui Petru
27. Isus a plecat cu ucenicii Săi în satele Cezareii lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare: „Cine zic oamenii că sunt Eu?”
28. Ei I-au răspuns: „Ioan Botezătorul; alții: Ilie; alții: Unul din proroci.”
29. „Dar voi”, i-a întrebat El, „cine ziceți că sunt Eu?” „Tu ești Hristosul!” I-a răspuns Petru.
30. Isus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre El.
Isus vestește patimile și moartea Sa
31. Atunci a început să-i învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după trei zile să învieze.
32. Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă L-a luat deoparte și a început să-L mustre.
33. Dar Isus S-a întors și S-a uitat la ucenicii Săi, a mustrat pe Petru și i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor.”
34. Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi și le-a zis: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să Mă urmeze.
35. Căci oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina Mea și din pricina Evangheliei o va mântui.
36. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea, dacă își pierde sufletul?
37. Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său?
38. Pentru că de oricine se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, în acest neam preacurvar și păcătos, Se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri.”

Marcu 7

1. Fariseii și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Isus.
2. Ei au văzut pe unii din ucenicii Lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate.
3. Fariseii însă și toți iudeii nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile, după datina bătrânilor.
4. Și, când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a urcioarelor, a căldărilor și a paturilor.
5. Și fariseii, și cărturarii L-au întrebat: „Pentru ce nu se țin ucenicii Tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate?”
6. Isus le-a răspuns: „Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: ‘Norodul acesta Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.
7. Degeaba Mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești.’
8. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea urcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea.”
9. El le-a mai zis: „Ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră.
10. Căci Moise a zis: ‘Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta’ și: ‘Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea.’
11. Voi, dimpotrivă, ziceți: ‘Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale: «Ori cu ce te-aș putea ajuta este Corban», adică dat lui Dumnezeu, face bine’;
12. și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa.
13. Și așa, ați desființat Cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră. Și faceți multe alte lucruri de felul acesta!”
Ce spurcă pe om
14. În urmă, a chemat din nou noroadele la Sine și le-a zis: „Ascultați-Mă toți și înțelegeți.
15. Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca, dar ce iese din om, aceea-l spurcă.
16. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă.”
17. După ce a intrat în casă, pe când era departe de norod, ucenicii Lui L-au întrebat despre pilda aceasta.
18. El le-a zis: „Și voi sunteți așa de nepricepuți? Nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca?
19. Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece, și apoi este dat afară, în hazna?” A zis astfel, făcând toate bucatele curate.
20. El le-a mai zis: „Ce iese din om, aceea spurcă pe om.
21. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile,
22. furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia.
23. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și spurcă pe om.”
Femeia cananeancă
24. Isus a plecat de acolo și S-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului. A intrat într-o casă, dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns.
25. Căci, îndată, o femeie a cărei fetiță era stăpânită de un duh necurat a auzit vorbindu-se despre El și a venit de s-a aruncat la picioarele Lui.
26. Femeia aceasta era o grecoaică de obârșie siro-feniciană. Ea Îl ruga să scoată pe dracul din fiica ei.
27. Isus i-a zis: „Lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci la căței.”
28. „Da, Doamne”, I-a răspuns ea, „dar și cățeii de sub masă mănâncă din firimiturile copiilor.”
29. Atunci, Isus i-a zis: „Pentru vorba aceasta, du-te; a ieșit dracul din fiică-ta.”
30. Și când a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilă culcată în pat și ieșise dracul din ea.
Vindecarea unui surdomut
31. Isus a părăsit ținutul Tirului și a venit iarăși, prin Sidon, la Marea Galileii, trecând prin ținutul Decapole.
32. I-au adus un surd care vorbea cu anevoie și L-au rugat să-Și pună mâinile peste el.
33. El l-a luat la o parte din norod, i-a pus degetele în urechi și i-a atins limba cu scuipatul Lui.
34. Apoi Și-a ridicat ochii spre cer, a suspinat și a zis: „Efata”, adică „Deschide-te!”
35. Îndată i s-au deschis urechile, i s-a dezlegat limba și a vorbit foarte deslușit.
36. Isus le-a poruncit să nu spună nimănui, dar, cu cât le poruncea mai mult, cu atât Îl vesteau mai mult.
37. Ei erau uimiți peste măsură de mult și ziceau: „Toate le face de minune; chiar și pe surzi îi face să audă, și pe muți, să vorbească.”

Marcu 6

1. Isus a plecat de acolo și S-a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El.
2. Când a venit ziua Sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți, când Îl auzeau, se mirau și ziceau: „De unde are El aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care I-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile Lui?
3. Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt surorile Lui aici, între noi?” Și găseau o pricină de poticnire în El.
4. Dar Isus le-a zis: „Un proroc nu este disprețuit decât în patria Lui, între rudele Lui și în casa Lui.”
5. N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar Și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat.
6. Și se mira de necredința lor.
Trimiterea celor doisprezece
Isus străbătea satele de primprejur și învăța pe norod.
7. Atunci a chemat la Sine pe cei doisprezece și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate.
8. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum, decât un toiag; să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu;
9. să se încalțe cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine.
10. Apoi le-a zis: „În orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela.
11. Și, dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați de acolo și să scuturați îndată praful de sub picioarele voastre, ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru pământul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea.”
12. Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința.
13. Scoteau mulți draci și ungeau cu untdelemn pe mulți bolnavi și-i vindecau.
Moartea lui Ioan Botezătorul
14. Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus, al cărui Nume ajunsese vestit, și a zis: „Ioan Botezătorul a înviat din morți, și de aceea lucrează aceste puteri prin el.”
15. Alții ziceau: „Este Ilie.” Iar alții ziceau: „Este un proroc ca unul din proroci.”
16. Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea: „Ioan acela, căruia i-am tăiat capul, a înviat din morți.”
17. Căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și-l legase în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă.
18. Și Ioan zicea lui Irod: „Nu-ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău!”
19. Irodiada avea necaz pe Ioan și voia să-l omoare. Dar nu putea,
20. căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt; îl ocrotea și, când îl auzea, de multe ori stătea în cumpănă, neștiind ce să facă, și-l asculta cu plăcere.
21. Totuși a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor săi, mai-marilor oastei și fruntașilor Galileii.
22. Fata Irodiadei a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei: „Cere-mi orice vrei, și-ți voi da.”
23. Apoi a adăugat cu jurământ: „Ori ce-mi vei cere, îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea.”
24. Fata a ieșit afară și a zis mamei sale: „Ce să cer?” Și mama sa i-a răspuns: „Capul lui Ioan Botezătorul.”
25. Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și i-a făcut următoarea cerere: „Vreau să-mi dai îndată, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul.”
26. Împăratul s-a întristat foarte mult, dar, din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților, n-a vrut să zică nu.
27. A trimis îndată un ostaș de pază, cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. Ostașul de pază s-a dus și a tăiat capul lui Ioan în temniță,
28. l-a adus pe o farfurie, l-a dat fetei, și fata l-a dat mamei sale.
29. Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit de i-au ridicat trupul și l-au pus într-un mormânt.
Înmulțirea pâinilor
30. Apostolii s-au adunat la Isus și I-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni.
31. Isus le-a zis: „Veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu, și odihniți-vă puțin.” Căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce.
32. Au plecat dar cu corabia, ca să se ducă într-un loc pustiu, la o parte.
33. Oamenii i-au văzut plecând și i-au cunoscut; au alergat pe jos din toate cetățile și au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei.
34. Când a ieșit din corabie, Isus a văzut mult norod și I s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor, și a început să-i învețe multe lucruri.
35. Fiindcă ziua era pe sfârșite, ucenicii s-au apropiat de El și I-au zis: „Locul acesta este pustiu și ziua este pe sfârșite.
36. Dă-le drumul să se ducă în cătunele și satele de primprejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca.”
37. „Dați-le voi să mănânce”, le-a răspuns Isus. Dar ei I-au zis: „Oare să ne ducem să cumpărăm pâini de două sute de lei și să le dăm să mănânce?”
38. Și El i-a întrebat: „Câte pâini aveți? Duceți-vă de vedeți.” S-au dus de au văzut câte pâini au și au răspuns: „Cinci și doi pești.”
39. Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți, cete-cete, pe iarba verde.
40. Și au șezut jos în cete de câte o sută și de câte cincizeci.
41. El a luat cele cinci pâini și cei doi pești. Și-a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei doi pești, i-a împărțit la toți.
42. Au mâncat toți și s-au săturat;
43. și au ridicat douăsprezece coșuri pline cu firimituri de pâine și cu ce mai rămăsese din pești.
44. Cei ce mâncaseră pâinile erau cinci mii de bărbați.
Isus umblă pe mare
45. Îndată, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie și să treacă înaintea Lui de cealaltă parte, spre Betsaida. În timpul acesta, El avea să dea drumul norodului.
46. După ce Și-a luat rămas-bun de la norod, S-a dus în munte ca să Se roage.
47. Când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Isus era singur pe țărm.
48. A văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea, căci vântul le era împotrivă. Și, într-a patra strajă din noapte, a mers la ei umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei.
49. Când L-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă și au țipat,
50. pentru că toți L-au văzut și s-au înspăimântat. Isus a vorbit îndată cu ei și le-a zis: „Îndrăzniți, Eu sunt, nu vă temeți!”
51. Apoi S-a suit la ei în corabie și a stat vântul. Ei au rămas uimiți și înmărmuriți,
52. căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită.
Vindecări la Ghenezaret
53. După ce au trecut marea, au venit în ținutul Ghenezaretului și au tras la mal.
54. Când au ieșit din corabie, oamenii au cunoscut îndată pe Isus,
55. au alergat prin toate împrejurimile și au început să aducă pe bolnavi în paturi pretutindeni pe unde se auzea că era El.
56. Oriunde intra El, în sate, în cetăți sau în cătune, puneau pe bolnavi în piețe și-L rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei Lui. Și toți câți se atingeau de El erau tămăduiți.

Capitolul 2 — Creaţiunea

Capitol bazat pe textele din Geneza 1.
Tatăl şi Fiul S-au angajat în marea şi minunata lucrare la care se gândiseră, aceea de creare a lumii. Pământul a ieşit nespus de frumos din mâna Creatorului. Existau munţi, dealuri şi câmpii, cu râuri şi lacuri presărate printre ele. Pământul nu era o câmpie întinsă, ci monotonia peisajului era întreruptă de dealuri şi munţi, nu aşa de înalţi şi colţuroşi cum sunt acum, ci având o formă frumoasă şi simetrică. Nu se vedeau deloc stânci înalte şi golaşe, căci se aflau sub pământ, alcătuind un schelet al acestuia. Dealurile, munţii şi câmpiile frumoase erau împodobite cu plante, flori şi copaci înalţi şi maiestuoşi de toate speciile, cu mult mai înalţi şi mai frumoşi decât copacii de astăzi. Aerul era curat şi sănătos, iar pământul părea ca un palat nobil. Îngerii priveau şi se bucurau de lucrările frumoase şi minunate ale lui Dumnezeu. {IM 20.1}
După ce a fost creat pământul şi vieţuitoarele de pe el, Tatăl şi Fiul şi-au îndeplinit planul, hotărât înainte de căderea lui Satana, de a face om după chipul şi asemănarea Lor. Ei lucraseră împreună la crearea pământului şi a fiecărei vieţuitoare de pe el. Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră.” Când a ieşit din mâna Creatorului său, Adam era de o înălţime nobilă şi de o frumoasă simetrie. El era de mai bine de două ori mai înalt decât oamenii care trăiesc astăzi şi era bine proporţionat. Trăsăturile lui erau perfecte şi frumoase. Pielea nu-i era nici albă, nici palidă, ci rumenă, îmbujorată, strălucind de o bogată tentă de sănătate. Eva nu era la fel de înaltă ca Adam. Capul ei ajungea puţin deasupra umerilor lui. Ea era, de asemenea, nobilă, desăvârşită în simetrie şi foarte frumoasă. {IM 20.2}
Această pereche neprihănită nu purta veşminte artificiale. Ei erau îmbrăcaţi într-un veşmânt de lumină şi slavă, aşa cum poartă îngerii. Acest cerc de lumină îi învăluia atâta timp cât trăiau în ascultare de Dumnezeu. Deşi Dumnezeu făcuse totul de o frumuseţe desăvârşită şi se părea că nimic nu lipsea de pe pământ ca să-i facă fericiţi pe Adam şi Eva, totuşi El şi-a manifestat marea Lui iubire plantând, special pentru ei, o grădină. O parte din timpul lor urma să fie ocupată, în mod plăcut, îngrijind grădina, iar o altă parte primind vizita îngerilor, ascultând învăţăturile lor şi meditând. Munca lor nu era obositoare, ci plăcută şi înviorătoare. Această grădină frumoasă urma să fie căminul lor. {IM 21.1}
În această grădină Domnul a aşezat toate soiurile de pomi pentru folosinţă şi pentru frumuseţe. Erau pomi încărcaţi cu fructe aromate, plăcute la vedere şi bune la gust, destinate de Dumnezeu să servească drept hrană perechii sfinte. Erau viţe frumoase care creşteau drept, cu încărcătura lor de fructe, care nu se aseamănă cu nimic din ce a văzut omul după cădere. Fructele erau foarte mari şi de diferite culori: unele erau aproape negre, altele mov, roşii, roz şi verde deschis. Această frumuseţe şi bogăţie de fructe crescute pe ramurile viţei se numeau struguri. Chiar dacă nu erau sprijinite de vreun suport, viţele nu se târau pe pământ, dar greutatea roadelor le apleca mult. Munca plăcută a lui Adam şi a Evei era de a forma bolţi din ramurile viţei şi a le orienta în aşa fel încât să formeze locuinţe naturale din pomii frumoşi, cu frunzişul şi încărcătura lor de fructe aromate.{IM 21.2}
Pământul era îmbrăcat cu verdeaţă minunată în care creşteau din abundenţă miriade de flori parfumate, din orice specie şi de orice nuanţă. Totul era minunat şi aranjat cu gust. În mijlocul grădinii se afla pomul vieţii, care-i depăşea în splendoare pe toţi ceilalţi pomi. Fructele lui semănau cu nişte mere de aur şi argint şi trebuia să perpetueze nemurirea, iar frunzele sale aveau proprietăţi vindecătoare. {IM 22.1}

Adam şi Eva în Eden

Perechea sfântă era foarte fericită în Eden. Le-a fost dată stăpânire nelimitată asupra oricărei făpturi vii. Leul şi mielul se jucau în jurul lor în pace, fără să le facă vreun rău, şi dormeau la picioarele lor. Păsări de orice culoare şi penaj zburau printre pomi şi flori şi în jurul lui Adam şi al Evei, în timp ce cântecele lor cu tonuri delicate răsunau în acorduri dulci, aducând laude Creatorului. {IM 22.2}
Adam şi Eva erau fascinaţi de frumuseţile căminului lor din Eden. Erau încântaţi de păsărelele din jurul lor cu pene strălucitoare şi pline de graţie, care-şi ciripeau cântecele lor voioase. Perechea sfântă se unea cu ele şi-şi înălţau vocea în cântece armonioase de laudă, dragoste şi adorare la adresa Tatălui şi a Fiului Său scump, pentru dovezile de iubire care-i înconjurau. Ei recunoşteau ordinea şi armonia creaţiunii, ce vorbeau despre înţelepciunea şi cunoaşterea infinite. Descopereau mereu noi frumuseţi şi străluciri ale căminului lor din Eden, ceea ce le umplea inimile cu iubire mai profundă şi aducea pe buzele lor expresii de recunoştinţă şi respect pentru Creatorul lor. {IM 22.3}

Capitolul 1 — Căderea lui Lucifer

Înainte de răzvrătirea lui în cer, Lucifer a fost un înger înălţat şi slăvit, următorul în rang după Fiul prea iubit al lui Dumnezeu. Înfăţişarea lui, ca şi a celorlalţi îngeri, era blândă şi exprima fericire. Fruntea lui era înaltă şi lată, arătând un intelect plin de putere. Înfăţişarea lui era perfectă, iar statura nobilă şi maiestuoasă. O lumină deosebită îi radia pe faţă şi strălucea în jurul lui, mai luminoasă şi mai frumoasă decât în jurul celorlalţi îngeri; totuşi Domnul Hristos, preţiosul Fiu al lui Dumnezeu, era superior întregii oştiri îngereşti. El era una cu Tatăl dinainte ca îngerii să fi fost creaţi. Lucifer era invidios pe Domnul Hristos şi treptat a preluat comanda care-I revenea numai lui Hristos. {IM 13.1}
Marele Creator a convocat întreaga oştire cerească pentru ca, în prezenţa tuturor îngerilor, să-I acorde onoare deosebită Fiului Său. Fiul a fost aşezat pe tron cu Tatăl şi mulţimea cerească a îngerilor sfinţi era adunată în jurul Lor. Tatăl a făcut cunoscut faptul că El Însuşi a rânduit ca Hristos, Fiul Său, să fie egal cu El aşa încât, oriunde era prezenţa Fiului, să fie ca şi propria Lui prezenţă. Cuvântul Fiului trebuia să fie ascultat la fel ca şi cuvântul Tatălui. El L-a investit pe Fiul Său cu autoritate să conducă oastea cerească. În mod deosebit Fiul trebuia să lucreze în unire cu Tatăl în planul de creaţiune a pământului şi a fiecărei vieţuitoare care avea să existe pe pământ. Fiul avea să îndeplinească voia şi planurile Tatălui, dar fără a face nimic de unul singur. Voia Tatălui avea să fie împlinită în El. {IM 13.2}
Lucifer era invidios şi gelos pe Domnul Isus Hristos. Totuşi, atunci când toţi îngerii s-au plecat înaintea lui Isus ca să-I recunoască supremaţia, înalta autoritate şi dreptul de a conduce, Lucifer s-a plecat împreună cu ei, dar inima îi era plină de invidie şi ură. Hristos a fost luat în sfatul special al lui Dumnezeu ca să colaboreze la planurile Sale, în timp ce Lucifer nu le cunoştea. El nu înţelegea şi nici nu i-a fost permis să cunoască planurile lui Dumnezeu. Domnul Hristos, însă, a fost recunoscut ca suveran al cerului, iar puterea şi autoritatea Sa trebuia să fie aceleaşi cu ale lui Dumnezeu Însuşi. Lucifer credea că el era un favorit în cer, printre îngeri. El a fost mult înălţat, dar aceasta nu l-a făcut să aducă recunoştinţă şi laudă Creatorului său. El aspira la înălţimea lui Dumnezeu Însuşi. S-a încrezut în poziţia lui înaltă. ştia că era onorat de îngeri. Avea de îndeplinit o misiune deosebită. El fusese lângă Marele Creator, iar razele nesfârşite de lumină glorioasă care Îl învăluiau pe Dumnezeul cel veşnic străluceau în mod special asupra lui. El se gândea la felul în care îngerii îi ascultau ordinele cu plăcere şi promptitudine. Nu erau oare veşmintele lui strălucitoare şi frumoase? De ce ar trebui ca Hristos să fie onorat astfel înaintea lui? {IM 14.1}
Lucifer a părăsit prezenţa imediată a Tatălui, nemulţumit şi plin de invidie împotriva Domnului Hristos. Ascunzându-şi planurile adevărate, el a adunat oastea îngerilor. Începu să vorbească, iar subiectul era chiar el. Ca unul mâhnit, el a subliniat preferinţa pe care Dumnezeu I-o acordase lui Isus, neglijându-l pe el. Le-a spus îngerilor că toată dulcea libertate de care se bucuraseră era pe sfârşite. Căci nu a fost oare desemnat un conducător peste ei căruia trebuia de-acum să-i dea în mod slugarnic onoare? Le-a spus că i-a chemat laolaltă să-i asigure că el nu se va mai supune acestei violări a drepturilor lui şi ale lor; că niciodată nu se va mai pleca în faţa lui Hristos; că va lua asupra lui onoarea ce ar fi trebuit să-i fie conferită şi va fi comandantul tuturor acelora care se vor supune să-l urmeze şi să asculte de vocea lui. {IM 14.2}
A fost dispută printre îngeri. Lucifer şi simpatizanţii lui se luptau să reformeze conducerea lui Dumnezeu. Ei erau nemulţumiţi şi nefericiţi pentru că nu puteau să privească în înţelepciunea Lui de nepătruns ca să-I descopere planurile cu privire la înălţarea şi înzestrarea Fiului Său cu o aşa putere şi suveranitate. Ei s-au răzvrătit împotriva autorităţii Fiului. {IM 15.1}
Îngerii care erau loiali şi sinceri au căutat să îl împace pe acest înger puternic şi răzvrătit cu voinţa Creatorului lui. Ei au îndreptăţit acţiunea lui Dumnezeu de a acorda onoare Domnului Hristos şi, cu argumente puternice, căutau să-l convingă pe Lucifer că el nu avea mai puţină onoare acum decât înainte ca Tatăl să declare cinstea pe care o oferise Fiului Său. Ei au arătat cu claritate că Hristos era Fiul lui Dumnezeu, existând împreună cu Tatăl înainte ca îngerii să fi fost creaţi, că El stătuse întotdeauna la dreapta lui Dumnezeu, că autoritatea Lui blândă şi iubitoare nu fusese pusă la îndoială niciodată până atunci şi că El nu dăduse niciodată decât porunci pe care oastea cerească se bucura să le împlinească. Ei au insistat asupra faptului că onoarea pe care o primise Hristos de la Tatăl, în prezenţa îngerilor, n-a ştirbit cu nimic onoarea pe care o primise Lucifer până atunci. Îngerii au plâns. Au căutat cu îngrijorare să-l facă să renunţe la planul lui rău şi să se supună Creatorului lor, pentru că înainte era numai pace şi armonie şi ce ar fi putut da naştere acestei voci răzvrătite şi nesupuse? {IM 15.2}
Lucifer a refuzat să asculte. Apoi s-a îndepărtat de îngerii loiali şi sinceri, pe care i-a numit sclavi. Aceşti îngeri, credincioşi lui Dumnezeu, au rămas uimiţi văzând cum Lucifer avea succes în efortul lui de a stârni revoltă. El le-a promis o guvernare nouă, mai bună decât cea pe care o aveau acum, şi în care totul va fi libertate. Foarte mulţi şi-au făcut cunoscut planul de a-l accepta pe Lucifer drept conducător şi comandant suprem al lor. Văzând că propunerile i-au fost primite cu succes, el se măgulea că i-ar avea pe toţi îngerii de partea lui şi că ar fi egal cu Însuşi Dumnezeu, iar vocea lui autoritară va fi auzită comandând întreaga oaste a cerului. Din nou îngerii loiali l-au avertizat şi i-au arătat care vor fi, cu siguranţă, consecinţele dacă el persistă în această hotărâre; că Acela care i-a putut crea pe îngeri putea, prin tăria Lui, şi să le răstoarne întreaga autoritate şi, ca un semn, să le pedepsească îndrăzneala şi răzvrătirea lor teribilă. Să te gândeşti că un înger s-ar opune Legii lui Dumnezeu care era la fel de sacră ca şi El Însuşi! I-au avertizat pe îngerii rebeli să-şi închidă urechile la argumentele înşelătoare ale lui Lucifer. L-au sfătuit, pe el şi pe toţi aceia pe care îi influenţeze, să meargă la Dumnezeu şi să-şi mărturisească greşeala de a fi admis un gând ce punea la îndoială autoritatea Sa. {IM 16.1}
Mulţi dintre simpatizanţii lui Lucifer erau înclinaţi să asculte sfatul îngerilor credincioşi, să se pocăiască de nemulţumirea lor şi să fie primiţi din nou în încrederea deplină a Tatălui şi a Fiului Său iubit. Atunci marele răzvrătit a declarat că el cunoştea Legea lui Dumnezeu şi că, dacă s-ar supune în ascultare servilă, onoarea i-ar fi luată. Nu i-ar mai fi încredinţată misiunea lui înaltă. Le-a spus că merseseră deja prea departe ca să se mai întoarcă şi că el va înfrunta consecinţele, căci niciodată n-ar mai vrea să se plece într-o închinare de sclav înaintea Fiului lui Dumnezeu; că Dumnezeu nu i-ar ierta şi că acum ei trebuie să-şi apere libertatea şi să-şi obţină prin forţă poziţia şi autoritatea care nu le-au fost acordate de bună voie. [Aşa s-a întâmplat că Lucifer, „purtătorul de lumină”, cel care s-a împărtăşit de slava lui Dumnezeu şi era prezent la tronul Tatălui, prin păcat a devenit Satana, „adversarul” — Patriarchs and Prophets, 40].{IM 16.2}
Îngerii credincioşi au alergat în grabă la Fiul lui Dumnezeu şi I-au făcut cunoscut ceea ce se întâmpla printre îngeri. Ei L-au găsit pe Tatăl consultându-Se cu Fiul Său prea iubit ca să stabilească mijloacele prin care să înlăture pentru totdeauna autoritatea asumată de Satana, pentru cel mai mare bine al îngerilor credincioşi. Marele Dumnezeu ar fi putut să-l arunce dintr-o dată pe acest arhiamăgitor afară din cer, dar nu acesta era scopul Său. El avea să-i acorde rebelului şansa să-şi măsoare puterea şi tăria cu Fiul Său iubit şi cu îngerii credincioşi Lui. În această luptă, fiecare înger va alege de partea cui va fi şi acest lucru va fi cunoscut de toţi. A permite vreunuia dintre aceia care s-au unit cu Satana în răzvrătirea lui să mai locuiască în cer n-ar fi prezentat siguranţă. Ei învăţaseră lecţia răzvrătirii veritabile împotriva Legii de neschimbat a lui Dumnezeu, iar acest lucru era incurabil. Dacă Dumnezeu şi-ar fi manifestat puterea ca să-l pedepsească pe acest conducător răzvrătit, îngerii necredincioşi nu s-ar fi dat pe faţă. De aceea, Dumnezeu a folosit altă cale pentru a-şi manifesta în mod distinct dreptatea şi judecata înaintea întregii oştiri cereşti.

Război în cer

Era cea mai mare crimă să te răzvrăteşti împotriva conducerii lui Dumnezeu. Tot cerul părea în agitaţie. Îngerii erau organizaţi în companii, fiecare divizie având un înger comandant în fruntea ei. Satana lupta împotriva Legii lui Dumnezeu din cauza ambiţiei de a se înălţa pe sine şi pentru că nu voia să se supună autorităţii Fiului lui Dumnezeu, Marele Comandant al cerului. {IM 17.2}
Întreaga oaste cerească a fost convocată să apară înaintea Tatălui, pentru ca fiecare caz să fie hotărât. Cu neruşinare, Satana şi-a exprimat nemulţumirea că Hristos este privilegiat faţă de el. S-a ridicat plin de mândrie şi a insistat că el ar trebui să fie egal cu Dumnezeu, să participe la consfătuiri cu Tatăl şi să-I înţeleagă planurile. Dumnezeu l-a informat pe Satana că numai Fiului Său I-ar descoperi planurile Sale secrete şi a cerut ca întreaga familie din cer, chiar şi Satana, să-I dea ascultare absolută şi necondiţionată; dar el (Satana) s-a dovedit nedemn de un loc în cer. Satana a arătat apoi, jubilând, către simpatizanţii lui care cuprindeau aproape jumătate din toţi îngerii şi a exclamat: „Aceştia sunt alături de mine! Îi vei alunga şi pe ei şi vei face un gol aşa de mare în cer?” Apoi el a declarat că era pregătit să se împotrivească autorităţii Domnului Hristos şi să-şi apere locul din cer prin forţă — putere împotriva puterii. {IM 18.1}
Îngerii cei buni au plâns la auzirea cuvintelor lui Satana şi a laudelor lui triumfătoare. Dumnezeu a declarat că răzvrătiţii n-ar trebui să mai rămână în cer. Poziţia lor înaltă şi fericită fusese deţinută sub condiţia ascultării de Legea pe care o dăduse Dumnezeu pentru a guverna înalta clasă a fiinţelor inteligente. Nu fusese însă prevăzută nici o clauză pentru salvarea acelora care s-ar aventura să-I încalce Legea. Satana a devenit îndrăzneţ în rebeliunea lui şi şi-a exprimat dispreţul faţă de Legea Creatorului său. Nu putea s-o suporte. El a pretins că îngerii nu aveau nevoie de Lege, ci că trebuie lăsaţi liberi să-şi urmeze propria voinţă, care i-ar conduce întotdeauna în mod corect; că acea Lege era o restricţie a libertăţii lor şi că abolirea Legii era un obiectiv măreţ al răzvrătirii lui. El credea că starea îngerilor necesita o îmbunătăţire. Nu în acelaşi fel gândea şi Dumnezeu, care făcuse Legile şi le înălţase la egalitate cu Sine Însuşi. Fericirea oştilor cereşti consta în ascultarea lor desăvârşită de Lege. Fiecare îşi avea lucrarea lui deosebită, ce-i fusese încredinţată, şi, până la revolta lui Satana, în cer fusese ordine perfectă şi activitate armonioasă. {IM 18.2}
Apoi a fost război în cer. Fiul lui Dumnezeu, prinţul cerului, împreună cu îngerii credincioşi Lui s-au angajat în luptă cu arhirebelul şi aceia care s-au unit cu el. Fiul lui Dumnezeu şi îngerii loiali au biruit, iar Satana şi simpatizanţii lui au fost alungaţi din cer. Toată oastea cerească L-a recunoscut şi adorat pe Dumnezeul dreptăţii. Nici o umbră de răzvrătire n-a mai fost lăsată în cer. Totul era plin de pace şi de armonie ca şi înainte. Îngerii din cer au plâns destinul celor care le fuseseră tovarăşi în fericire şi binecuvântare. Pierderea lor a fost simţită în cer. {IM 19.1}
Tatăl L-a consultat pe Fiul Său în legătură cu planul Lor de a-l crea pe om, care să locuiască pe pământ. Înainte de a-i oferi omului siguranţa veşnică, Dumnezeu urma să-l pună la probă pentru a-i încerca loialitatea. Dacă suporta testul prin care Dumnezeu a găsit cu cale să-l încerce, omul ar fi fost în cele din urmă egal cu îngerii. El avea să beneficieze de favoarea lui Dumnezeu, să converseze cu îngerii şi ei cu el. Dumnezeu n-a găsit potrivit să-l aşeze pe om în afara puterii neascultării.